Trimel.png

Prevádzka spoločnosti: Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Pevná linka: (02) 527 33 234

Email: trimel@trimel.sk

< Späť na produkty

Dane a poplatky


Podsystém poskytuje používateľovi nástroj umožnujúci v reálnom čase monitorovať a spracovávať všetky potrebné informácie súvisiace so správou daní a poplatkov. Modul poskytuje okamžitý prehľad aktuálneho stavu jednotlivých poplatníkov resp. celého komplexu. Okamžite po inštalácii modul umožnuje:

 • Evidenciu daní a poplatkov - vloženie údajov, aktualizáciu alebo vymazanie údajov, vyhľadávanie informácie resp. skupiny informácií, triedenie ...
 • Jednotlivú alebo hromadnú tlač dokladov (výmery, výzvy, poukážky, obálky, výkazy, zostavy ...), generovanie vlastných dokumentov a zostáv
 • Automatický výpočet dane, poplatku, splátok, pokuty a sankčného úroku podľa platnej legislatívy, automatické vytváranie splátkových kalendárov
 • Tlač komplexných informácií pre vedúcich pracovníkov
 • Monitorovanie činností a zmien adries v žurnálo práce a žurnáli adries poplatníkov
 • Operativne zobrazenie informácií z katastra nehnutelností, tlač listu vlastníctva a evidenčného listu
 • Zaslanie úhrad do modulu Účtovníctvo, automatické zaradenie odoslaných dokladov do pošty, zaslanie informácií do modulu Manager, prepojenie s modulom Evidencia obyvateľstva

Modulárna štruktúra IS SAMO umožnuje doplnenie ľubovoľnej ďalšej dane alebo poplatku podľa Vašich požiadaviek.


Collapse.png

Evidencia poplatníkov


Evidencia poplatníkov je základnou evidenciou modulu Dane a poplatky. Evidencia obsahuje identifikačné a daňové údaje o všetkých poplatníkoch obce, mesta alebo mestsej časti. Na evidenciu poplatníkov sú napojené všetky ďaľšie evidencie s doplňujúcimi údajmi - objekty dane z nehnuteľností, poplatky, nedoplatky, pokuty, sankčné úroky ... Modul Evidencia poplatníkov ponúka:

 • Vyhľadanie, zobrazenie a aktualizáciu údajov o poplaníkovy
 • Automatickú aktualizáciu salda dane resp. poplatku, nedoplatkov, pokút, penále a úrokov po zápise príslušnej úhrady
 • Vyhodnotenie aktuálneho stavu jednotlivých poplatníkov resp. celej evidencie poplatníkov na obrazovku i tlačiareň
 • Tlač dokumentov, výmerov, prehľadov a zostáv

Collapse.png

Daň z nehnuteľnosti, poplatky


Správa dane z nehnuteľnosti podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Modul ponúka:

 • Evidenciu dane z pozemkov
 • Evidenciu dane zo stavieb
 • Evidenciu dane z bytov

Collapse.png

Miestne dane


Modul ponúka:

 • Evidenciu dane za psa
 • Evidenciu dane za užívanie verejného priestranstva
 • Evidenciu dane za predajné automaty
 • Evidenciu dane za nevýherné hracie prístroje

Collapse.png

Miestny poplatok za komunálne odpady


Podsystém zabezpečuje správu poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona 544/1990 Z.z. o miestnych daniach so zohľadnením VZN úradu.


Collapse.png

Evidencia nájomných zmlúv


Modul ponúka:

 • Evidenciu nájomých zmlúv, zmluvných partnerov, zmluvných záväzkov, dodatkov
 • Výpočet sumy
 • Tlač zmluvy a dokumentov - výzvy, poukážky, obálky ...
 • Tlač vyhodnocovacích sumárov, prehľadov a zostáv
 • Generovanie splátkového kalendára
 • Generovanie faktúr na základe splátkových kalendárov
 • Automatická aktualizácia zostatkov splátkového kalendára, nedoplatkov, pokút, sankčných úrokov na základe úhrad

Collapse.png

Správne poplatky


Modul zabezpečuje správu správnych poplatkov v zmysle zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Modul ponúka:

 • Správne poplatky za matriku
 • Správne poplatky za stavebné oddelenie
 • Správne poplatky za kultúru
 • Správne poplatky za životné prostredia
 • Správne poplatky za oddelenie miestnych daní a poplatkov

Okrem základných daní a poplatkov ponúka firma Trimel s.r.o. overené podsystémy zabezpečujúce správu daní a poplatkov pre nasledujúce oblasti:

 • Reklama
 • Alkohol
 • Vstupné
 • Automaty zábavné
 • Ubytovanie
 • Opatrovateľská služba
 • Jasle
 • Sociálne dávky
 • Ovzdušie
 • Rekreácia
 • Hroby
 • Odpredaj bytov
 • Vodné a stočné