Trimel.png

Prevádzka spoločnosti: Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Pevná linka: (02) 527 33 234

Email: trimel@trimel.sk

< Späť na produkty

Ekonomická agenda


Ekonomická agenda je základom programového balíka IS SAMO.


Collapse.png

Finančné účtovníctvo


Spracovanie podvojného účtovníctva a rozpočtu podľa účtovných postupov pre:

 • Mestá, mestské časti a obce
 • Zriadené rozpočtové organizácie obcí (školy, domovy dôchodcov, domy kultúry ...)
 • Štátne rozpočtové organizácie
 • Všetky typy podnikateľských organizácií - spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, verejne obchodné spoločnosti ...
 • Zriadené príspevkové organizácie

Modul Finančné účtovníctvo ponúka:

 • Účtovanie manuálne alebo s pomocou tabuľky predkontácií
 • Sledovanie čerpania rozpočtu za obec i zriadené rozpočtové organizácie
 • Napojenie na ostatné podsystémy IS SAMO s možnosťou verifikácie prijatých účtovných záznamov
 • Uživateľsky nastaviteľná účtovná analytika a ostatné číselníky
 • Voliteľné zapnutie účtovania so strediskami, DPH, cudzou menou, akciami
 • Okamžity prístup ku všetkým dátam minulých rokov a mesiacov
 • Opakovateľná mesačná a ročná uzávierka
 • Tvorba denníkov, kníh, za ľubovoľné obdobie
 • Predpísané výkazy - súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz o plnení rozpočtu, doplňujúce údaje, stavy na bankových účtoch ...
 • Obojsmerné napojenie na Homebanking finančných ústavov (Tatra banka, Dexia, VÚB, SLSP ...)
 • Export dát a výkazov do elektronických formulárov Datacentra a Štátnej pokladnice
 • Napojenie na informačné systémy zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií
 • Napojenie na RIS a eDane

Collapse.png

Dodávateľské a odberateľské faktúry


Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr ponúka:

 • Napojenie na ostatné podsystémy IS SAMO (Účtovníctvo, Pokladňa, Banka)
 • Manuálna alebo automatická tvorba textu odberateľských faktúr z účtovných položiek
 • Voliteľné zapnutie účtovania so strediskami, DPH, cudzou menou, akciami
 • Okamžity prístup ku všetkým dátam minulých rokov a mesiacov
 • Tvorba knihy faktúr, tabuliek pohľadávok a záväzkov za ľubovoľné obdobie
 • Interaktívne spárovanie faktúr s úhradami
 • Obojsmerné napojenie na Homebanking finančných ústavov (Tatra banka, Dexia, VÚB, SLSP ...)

Collapse.png

Pokladňa


Modul Pokladňa ponúka:

 • Vedenie ľubovolného počtu pokladní jedným programom
 • Voliteľné zapnutie stredísk, DPH, cudzej meny, akcií
 • Manuálne rozúčtovanie pokladničných dokladov alebo s pomocou tabuľky predkontácií
 • Napojenie na ostatné podsystémy IS SAMO (Účtovníctvo, Fakturácia, Dane a poplatky ...)
 • Tvorba pokladničnej knihy za ľubovoľné obdobie
 • Okamžity prístup ku všetkým dátam minulých rokov a mesiacov
 • Tlač dokladov s účtovnou predkontáciou a potvrdenkou

Collapse.png

Dlhodobý a krátkodobý majetok, odpisy


Modul zabezpečuje evidenciu troch základných skupín hnuteľného a nehnuteľného majetku:

 • Hmotný a nehmotný dlhodobý majetok
 • Hmotný a nehmotný krátkodobý majetok
 • Ostatný hmotný a nehmotný majetok

Práca s jednotlivými skupinami majetku je zhodná. Jednoduché ovládanie, množstvo tláčových zostáv, prehľadné informácie na obrazovke. Modul Evidencie majetku ponúka:

 • Zaradenie novej karty do evidencie - funkcia pre vytvorenie kópie ľubovolnej inventárnej karty, automatické generovanie inventárneho čísla v rámci triedy a odboru, kontrola na uživateľské číselníky, tlač protokolu o zaradení ...
 • Aktualizácia už zaradeného majetku, evidencia dátumu zmeny
 • Čiastočné alebo plné vyradenie z evidencie, evidencia plne vyradeného majetku, tlačové zostavy vyradeného majetku, možnosť spätného zaradenia vyradeného majetku do aktuálnej evidencie, tlač vyraďovacieho protokolu
 • Prevody jednotlivo alebo hromadne (hromadný prevod celého strediska, oddelenia, miestnosti alebo prevodu osobnej karty jedného pracovníka na iného pracovníka)
 • Technické zhodnotenie majetku, automatický prepočet odpisového plánu dlhodobého majetku
 • Odpisovanie dlhodobého majetku, tvorba odpisových plánov, účtovné a daňové odpisy

Collapse.png

Mzdy a personalistika


Modul zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy organizácií rôznych typov v súlade s platnou legislatívou. Program je postavený na modernej architektúre klient (Microsoft Windows) - server (Microsoft SQL Server), čím spĺňa tie najprísnejšie bezpečnostné kritéria. Spracovanie nad spoločnou databázou umožnuje nezávislé spracovanie personálnej agendy ad mzdovej účtarne. Spracovanie je možné v sieťovej ale aj lokálnej prevádzke. Práca s programom je prehľadná a jednoduchá na ovládanie.


Časť modulu Personalistika ponúka:

 • Evidenciu základných personálnych údajov
 • Možnosť personálnej evidencie nezávisle od mzdového programu
 • Evidenciu dochádzky, absenčné karty, načítanie údajov z externého dochádzkového systému
 • Tlač - pracovná zmluva, dohoda o vykonávaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, platového rozhodnutia ...
 • Tlač personálnych prehľadov a zostáv
 • Evidencia detí, školení, znalosti jazykov, dosiahnutého vydelania ...

Časť modulu Mzdová účtareň ponúka:

 • Funkcie personálnej agendy ako súčasť mzdového programu
 • Kmeňové údaje - stále zložky mzdy (plat, zvýšenie tarifného platu, doplatok k platu, dohody, odmeny ...)
 • Platové skupiny - pedagogicky zamestnanci, štátna služba, verejný záujem, zdravotníctvo a neučený
 • Sledovanie platových postupov podľa započitateľnej praxe v odbore, napojenie na tarifné tabuľky
 • Spracovanie všetkých bežných príplatkov - osobný, osobitný, za riadenie, za zastupovanie, za zmennosť, za sťažené prostredie, za činnosť triedneho učiteľa, za prípravu čakateľa ...
 • Spracovanie všetkých bežných príplatkov a zrážok - pôžičky, sporenie, poistenie, výživné, exekúcie, ostatné zrážky, zálohy ...
 • Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN, nemocenskej dávky (automatický výpočet denného vymeriavacieho základu)
 • Dochádzka, absenčné karty
 • Mesačné zadávanie pracovných výkazov, napojenie na nemocenské dávky a dochádzku
 • Výpočet výplaty hromadne za všetkých aktuálnych pracovníkov, alebo prepočet jednotlivo pri kontrole výplaty
 • Výpočet odvodov do jednotlivých fondov - zdravotné poistenie, sociálne poistenie
 • Nastavenie odvodov do jednotlivých fondov individuálne pre jednotlivého pracovníka
 • Tlač - mesačný výkaz, príloha (tlač do originálneho tlačiva)
 • Tlač - výplatná listina, doplatková listina, výplata na účet alebo cez pokladňu, odvody do poisťovní, kontrolné zostavy, rekapitulácie, zrážky zo mzdy
 • Tlač štatistických výkazov (Práca 2-04, P1-04 ...), štatistické zisťovanie TREXIMA
 • Sociálne poistenie - elektronicky zber údajov - vytvorenie mesačného výkazu a konfirmačného súboru
 • Doplnkové dôchodkové poistenie - jeden pracovník s ľubovolným počtom poisťovní (sumárny hromadný príkaz, rozpis, hromadný príkaz jednotlivo za každého poistenca)
 • Uplatnenie daňového bonusu, nezdaniteľné minimum
 • Prevodné príkazy na úhradu za zamestnancov a organizáciu
 • Vytvorenie súboru pre HomeBanking
 • Napojenie na štátnu pokladnicu - možnosť preddefinovať jednotlivé dávky (podľa ekonomickej klasifikácie)
 • Napojenie na účtovníctvo - vytvorenie účtovných záznamov na základe zadanej účtovnej predkontácie
 • Výpočet priemerov na pracovnoprávne účely
 • Evidencia mzdových listov
 • Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch, ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov kvartálne alebo ročne

Collapse.png

Sklad


Modul Sklad ponúka:

 • Prácu s položkami viacerých skladov rozdelenými do sortimentov
 • Vedenie skladových položiek v nákupnej aj spriemerovanej cene
 • Napojenie na podsystém IS SAMO Účtovníctvo
 • Tvorba stavových a pohybových zostáv za ľubovolné obdobie
 • Možnosť automatickej rekonštrukcie skladu od začiatku roka

Collapse.png

Programové rozpočtovanie


Modul Programové rozpočtovanie komplexne rieši prípravu programového rozpočtu. Modul umožnuje zadefinovať programy, podprogramy a prvky programov spolu s ich textovými a numerickými atribútmi - názov programu, zámer, cieľ a merateľné ukazovatele, časový harmonogram, hodnotenie, komentár, finančný rozpočet ... Modul zabezpečuje automatické vytvorenie finálneho dukumentu obsahujúceho zadané hodnoty.


Vytvorená programová štruktúra je hierarchická, zabezpečuje automatické prenášanie a sumarizáciu informácií do vyššej úrovne, t.j. z prvkov do podprogramov a z podprogramov do programov.


Rozsah prístupu k údajom rozpočtu je riadený na základe pridelených prístupových práv, čo umožnuje distribuovať prípravu rozpočtu a teda i zodpovednosť za jeho programové plnenie (finančné plnenie, ciele a merateľné ukazovatele ...) na konkrétne útvary resp. organizácie.


Postup vytvorenia programového rozpočtu:

 • Príprava programovej štruktúry rozpočtu - programov, podprogramov a prvkov
 • Nastavenie prístupových práv
 • Nastavenie limitov programov, podprogramov a prvkov
 • Vytvorenie textovej a numerickej (finančnej) časti rozpočtu zodpovednými útvarmi na základe prístupových práv