Trimel.png

Prevádzka spoločnosti: Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Pevná linka: (02) 527 33 234

Email: trimel@trimel.sk

< Späť na produkty

Evidencie


V ponuke je niekoľko základných evidencií.


Collapse.png

Evidencia obyvateľstva


Modul zabezpečuje kompletnú evidenciu obyvateľov obce, mesta. Modul Evidencia obyvateľstva ponúka:

 • Evidenciu občanov prihlásených k trvalému pobytu
 • Evidenciu občanov prihlásených k prechodnému pobytu
 • Evidenciu odhlásených občanov, adresa miesta pobytu
 • Evidenciu zomrelých občanov
 • Evidenciu údajov o rodinných príslušníkoch, deti do 15 rokov
 • Tlač - prihlasovací lístok, oznámenie o zmene trvalého pobytu pre CRO, oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt CRO, hlásenie o sťahovaní ...
 • Možnosť výberu obyvateľov podľa ľubovolného výberového kritéria, možnosť preddefinovať vybrané podmienky
 • Množstvo preddefinovaných tlačových zostáv, možnosť uživateľskej úpravy tlačových zostáv a formulárov

Collapse.png

Voľby a referendum


Modul vychádza z programu pre evidenciu obyvateľov. Úlohou programu je evidencia obyvateľov pre spracovanie volieb a referenda. Modul Voľby a referendum ponúka:

 • Evidenciu voličov, možnosti výberu podľa ľubovolného kritéria, podľa okrskov, ulíc, čísel (párne, nepárne) ...
 • Evidenciu občanov s prekážkou vo výkone volebného práva - nevoličov
 • Evidenciu vydaných voličských resp. hlasovacích preukazov
 • Evidenciu žiadateľov o prenosné volebné schránky
 • Tlač - zoznam voličov, voličské resp. hlasovacie preukazy, oznámenie o konaní volieb, resp. referenda
 • Možnosť tvorby volebných okrskov samostatne pre voľby a referendum
 • Možnosť hromadného zaradovania ulíc (časti ulíc, od čísla po číslo, párne alebo nepárne ...) do volebných a referendových okrskov

Collapse.png

Evidencia zmlúv

 • Evidencia zmlúv v členení podľa atribútov (vlastná-cudzia, hlavná-dodatok, návrh-platná-ukončená)
 • Evidencia údajov o zmluve (číslo zmluvy, partneri, typ, predmet, platnosť, zadávateľ, podpísal, suma, druh sumy, atď...)
 • Informácia o vystavených faktúrach k zmluve
 • Informácia o všetkých dodatkoch hlavnej zmluvy
 • Možnosť pripojenia ľubovolného množstva dokladov k zmluve
 • Zverejňovanie zmlúv
 • Tlačové prehľady

Collapse.png

Register podnikateľov


Úlohou modulu je vedenie podrobnej evidencie o fyzických a právnických osobách podnikajúcich na území obce, mesta alebo mestskej časti. Modul Register podnikateľov ponúka:

 • Evidenciu názvu, adresy, kontaktov prevádzky
 • Evidenciu štatutárnych zástupcov, konateľov
 • Evidenciu prevádzkových, otváracích hodín
 • Evidenciu predmetov podnikania
 • Doplnkové informácie (zrušenie prevádky, správca, podnájom ...)

Collapse.png

Evidencia uznesení


Úlohou modulu je zabezpečenie práce s uzneseniami t.j. prípravu, evidenciu a kontrolu plnenia uznesení. Základnými evidenciami pre prípravu a spracovanie podkladov sú evidencie:

 • Evidencia zasadaní - evidencia je členená podľa roku a druhu zasadania
 • Evidencia uznesení - obsahuje zoznam uznesení jednotlivých zasadaní

Modul zabezpečuje spracovanie dvoch druhov informácií:

 • Texty podkladov zo zasadaní
 • Zoznamy zasadaní, uznesení

Nosná časť práce modulu Evidencia uznesení t.j. práca s textovými dokumentami je založená na spolupráci s programom Microsoft Office Word.


Collapse.png

Evidencia súpisných a orientačných čísel


Modul zabezpečuje základnú evidenciu ulíc, súpisných a orientačných čísel. Evidencia slúži ako podkladová evidencia pre evidenciu obyvateľov s trvalím pobytom, voľby, referendum, a ostatne moduly. Modul evidencia súpisných a orientačných čísel ponúka:

 • Kompletnú evidenciu ulíc, súpisných, orientačných čísel a indexov domov
 • Informácie o vlastníkoch, popis charakteru budov a stavieb, čísla parciel
 • Evidenciu zmien názvov ulíc, vlastníkov ...

Collapse.png

Stavebný úrad


Úlohou modulu je automatická činnosť stavebného oddelenia resp. stavebného úradu. Modul Stavebný úrad ponúka:

 • Evidenciu všetkých žiadostí, rozhodnutí, povolení, oznámení a výziev súvisiacich s činnosťou stavebného úradu
 • Automatickú tlač dokumentov na základe údajov v evidencii
 • Vedenie evidencie správnych poplatkov a pokút, prehľad úhrad
 • Tlač prehľadov a zostáv

Modul Stavebný úrad je prepojený s nasledujúcimi modulmi IS SAMO:

 • Úhrady - modul umožnuje súčasné zásielanie úhrad do modulu Účtovníctvo a priradenie úhrad jednotlivým osobám
 • Pošta - automatické zaradenie odoslaných dokladov do pošty
 • Evidencia obyvateľstva - automatický prenos údajov z Evidencie obyvateľstva pri zaraďovaní novéj osoby
 • Manager - modul pre vedúcich pracovníkov, inventarizuje a sumarizuje ekonomické informácie za celý úrad