Trimel.png

Prevádzka spoločnosti: Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Pevná linka: (02) 527 33 234

Email: trimel@trimel.sk

< Späť na produkty

Moduly pre riadiacich pracovníkov


V ponuke je niekoľko základných modulov.


Collapse.png

Manager


Modul je určený najmä pre vedúcich pracovníkov. Inventarizuje a sumarizuje dôležité ekonimické informácie za celý úrad alevo zadanú osobu resp. firmu. Práca s modulom nevyžaduje školenie, k plnému využitiu modulu stačí krátka inštruktáž. Modul poskytuje dva druhy sumárnych resp. položkovitých prehľadov (na obrazovku alebo tlačiareň):

 • Saldokonto úradu - prehľad pohľadávok (daň z nehnuteľností, poplatky, odberateľské faktúry ...) a záväzkov úradu (dodávateľské faktúry). Modul umožnuje zobrazenie saldokonta celého úradu alebo zadaného daňovníka
 • Prehľad účtovnej časti - stav bankových účtov, pokladne, čerpania rozpočtu za zadané účtovné obdobie, stav skladu

Modul je možné podľa požiadaviek upraviť alebo rozšíriť.


Collapse.png

Finančná kontrola


Modul Finančná kontrola umožnuje priebežnú kontrolu čerpania rozpočtu pre jednotlivé hospodárske strediská resp. položky rozpočtovej skladby. Na rozdiel od účtovnej kontroly plnenia rozpočtu modul Finančná kontrola vykonáva kontrolu v plnom rozsahu so započítaním objednaných výkonov a výdavkov vyplývajúcich zo splátkového kalendára dodávateľských zmlúv.


Modul Finančná kontrola sa skladá zo štyroch podsystémov:

 • Kontrola roypočtu - prehľad čerpania rozpočtu
 • Objednávky - vytvorenie, úprava, tlač a evidencia objednávok
 • Zmluvy - vytvorenie, úprava, tlač a evidencia dodávateľskych zmlúv
 • Rôzne - ostatné pohľadávky

Collapse.png

Objednávky


Modul Objednávky umožnuje nahradenie manuálneho vystavovania a evidencie objednávok počítačovým.


Modul Objednávky ponúka:

 • Automatické pridelenie čisla objednávky
 • Kontrola stavu finančných prostriedkov v príslušnej položke rozpočtovej skladby
 • Tlač objednávky
 • Nastavenie stavu objednávky na základe faktúry (vystavená, uhradená ...)
 • Prehľady objednávok za zadané obdobie a strediská