Trimel.png

Prevádzka spoločnosti: Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Pevná linka: (02) 527 33 234

Email: trimel@trimel.sk

Profil


Spoločnosť Trimel s.r.o. bola založená v roku 1992. Jej nosnou činnosťou je tvorba a dodávka aplikačných programových systémov zameraných na automatizáciu spracovania ekonomickej, daňovej, poplatkovej a administratívnej agendy.


Všetky systémy sú overené viacročnou rutinnou prevádzkou a je teda možná ich okamžitá inštalácia i vo Vašej organizácií.


Viac ako 18-ročné pôsobenie firmy Trimel v oblasti ekonomicko-informačných systémov je zárukou, že všetky požiadavky súvisiace s legislatívnymi zmenami a reformou verejnej správy budú do modulov zapracované v dostatočnom časovom predstihu.IS SAMO - Spracovanie Agendy Miest a Obcí


IS SAMO je nosným aplikačným produktom spoločnosti, systém zabezpečuje komplexné spracovanie agendy miestnych, mestských a obecných úradov, podnikateľov, rozpočtových a príspevkových organizácií.


IS SAMO je sieťový a modulárny systém, prepojením jednotlivých modulov sa dosahuje maximálna efektivita práce bez viacnásobného zapisovania údajov. Otvorenosť systému umožnuje jeho rozšírenie o špecifické požiadavky.


Programové moduly IS SAMO sú vytvorené na báze najnovších informačných technológií v prostredí Microsoft Windows a databázy Microsoft SQL Server.


ClientServer.png

Všetky moduly systému je možné prevádzkovať na lokálnych pracovných staniciach alebo v sieti typu klient-server. Jednotlivé podsystémy je možné prevádzkovať i samostatne, zakúpenie a inštalácia každého systému vo Vašom úrade sa dá preto vykonávať i postupne v dohodnutých etapách. V prípade záujmu je možné dohodnúť úhrady v splátkach rozvrhnutých i do viacerých rokov.